Næringskunde

Vi kan bidra med:

  • Anleggsgartner tjenester

  • Graving/Masseforflytning

  • Vann/Avløp

  • Infrastruktur

  • Massedeponi

  • Transport

  • Dekkbark

Prosjekter

Bølerveien 60, Skedsmokorset

Pon Equipment

Utbedring av uteområder og støpning av betongdekker. Legging stein, opparbeide 400m2 med utstillingsplasser. Etablering av ny VL og spillvannsledning til nytt påbygg.

– Støpning og grunnarbeid for 2000m2 dekker etter vegvesenet sin standard
– Legging av 700m2 med industribelegningsstein
– Vann DN160 PE
– Spillvann DN160

Oppaker skole

Nes kommune

Grunn og utomhusarbeider for fundamentering av 3stk midlertidig paviljonger. I grove trekk etablere tilstrekkelig forsyning av vann for sprinkelanlegg, vanntilførsel til paviljong, pumpestasjon for spillvann, strøm og opparbeidelse av tomt med asfalt.

– Vann DN180 PE
– overvann DN200
– Spillvann DN160
– Fundamentering og asfaltering uteområder ca 5000m2

Lillerommen Vormsund

Nes kommune

Grunn og utomhusarbeider for fundamentering av nytt parkeringsanlegg og opprydding av tidligere byggearbeider.

– Ny VLDN63
– Overvann DN160
– Fordrøyningsmagasin 60m3
– Fundamentering og klargjøring til asfaltering av uteområder ca 2.500m2
– Glasopor (lettfylling)
– Setting av kantstein.
– Beplantning av hekk og trær

Nygata Strømperenovering

Lillestrøm kommune

Eksisterende VL DN150 SJG i Nygata fornyes med semistrukturell strømperenovering. Lengde ca 580m.

– Kartlegge og tilknytte ca 70 berørte abonnenter til provann før arbeidet med strømperenovering av hovedvannledningen kunne starte. Abonnentene var tilknyttet provann i ca 5 måneder.

– Arbeidet inkluderer supplerende kumarbeider, renovering, sanering og nyetablering av kummer, samt tilbakekobling av abonnenter.

– Istandsettelse etter grave- og veiarbeider for kommunal vei, fylkesvei ca 500m og private veier og innkjøringer.

Pålsetunet bo og servicesenter

Lillestrøm kommune

Totalentreprenør: Tronrud Bygg/Betonmast AS

Utgraving for påbygg på 1000m2, utgraving for spunting og peling, bortkjøring av 5500m3, dybde på byggegrop 7,5m. Nytt vann og avløp, ny vannkum koblet på hovedledning 225mm, granittmurer, utomhusarbeider, infiltrasjonsmagasin for overvann. Ny drenering på nytt og eksisterende bygg.

Heving og forsterkning grusveger

Nes kommune

– Oppdimensjonering av 7km med veg til akseltrykk ihht. BK10.

– Tilpassing/oppgradering av og påkjøringer.

– Graving/utkiling av nye stikkrenner i str. fra 250mm til 800mm.

– Kummer og gategods ble hevet og tilpasset ny kjørebane.

– Fornying av langsgående VA anlegg. Graving av 300m med overvannsgrøft DN 160, etablering av nye kummer samt påkobling til eksisterende anlegg.